Język
MENU
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przy wszystkich zakupach dokonywanych za pośrednictwem portalu www.rottlove.pl i jest integralną częścią zawieranych umów przez Klientów sklepu.
 2. Dane sklepu to:

       ROTTlove Karolina Gadomska

Ul. Głębocka 102/14, 03-287 Warszawa

NIP 8421742045     REGON 360758318

Email: sklep@rottlove.pl

 

 1. Warunkiem dokonania zakupów w portalu ROTTlove jest każdorazowa akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności w pełni je akceptuje.

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy działający za pośrednictwem strony internetowej www.rottlove.pl,
 2. Sprzedający – właściciel Sklepu, będący stroną umów zawieranych z Klientami,
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupu produktów oferowanych przez Sklep,
 4. Towar – produkty oferowane w ramach asortymentu Sklepu,
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w celu zawarcia umowy sprzedaży, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego Towaru.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego umożliwiające korzystanie ze Sklepu to:

 • oprogramowanie Java (JRE 1.6+)
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7 lub MacOS
 • połączenie z Internetem

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony www.rottlove.pl i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego wysłanego w formie email na adres podany przez Klienta.
 2. Kontakt ze Sprzedającym może następować na adres korespondencyjny wskazany w §1 ust. 2, w formie telefonicznej lub za pośrednictwem adresu email: sklep@rottlove.pl
 3. W celu realizacji zamówienia Klient obowiązany jest podać każdorazowo dane umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności imię i nazwisko, adres dostawy, adres email oraz telefon kontaktowy.
 4. Dane podane na stronie www.rottlove.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 5. Wszystkie ceny podane na stronie www.rottlove.pl są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają wszelkie przewidziane prawem podatki. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.

 

§5 PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za złożone zamówienia następuje z góry, przed jego wysyłką, w sposób wybrany przez Klienta i powinna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez obowiązku powiadamiania Klienta.
 3. Płatność obejmuje cenę towaru oraz koszt przesyłki wybrany przez Klienta.

    4. Dopuszczalne formy płatności to:

    a. Przelew z góry na konto

    b. Gotówka-odbiór osobisty/płatność za pobraniem

    5. Do każdego zamówienia Sprzedający dołączy fakturę.

    6. Sprzedający dopuszcza możliwość wystawiania faktur elektronicznych za uprzednią zgodą Klienta.

    7. Sprzedający przekaże stałą kwotę każdego miesiąca na cel charytatywny tj.

 • zakup karmy i/lub wsparcie finansowe w postaci darowizny na konto bankowe organizacji charytatywnych.

 

§6 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa towarów następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Dostawa zamówienia, w przypadku gdy Klient wybierze formę płatności z góry, następuje po dokonaniu całkowitej płatności przez Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności z góry, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką towary do momentu uzyskania wpływu łącznej kwoty zamówienia na rachunek bankowy.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, przy czym możliwe sposoby dostawy to:

    a)    Przesyłka pocztowa priorytetowa

    b)    Kurier

    c)    Odbiór osobisty

 1. Szacunkowy czas skompletowania i wysyłki zamówienia to 2 dni, przy czym okres ten jest uzależniony od stanów magazynowych Sprzedającego oraz ilości zamówień.
 2. Wysyłka zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za proces dostawy wykonywany przez przewoźnika.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 5. Sprzedający zobowiązany jest do dostawy towarów wolnych od wad.

 

§7 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji w przypadku gdy dostarczony towar jest niezgodny z umową.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego jest okazanie potwierdzenia zakupu i zapłaty ceny.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady ograniczona jest w czasie do 1 roku od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zwrot towaru przez Klienta.
 5. Termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu o niezbędny czas w przypadku gdy konieczne okaże się zasięgnięcie opinii biegłego.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. W przypadku gdy reklamacja okaże się zasadna Sprzedający zwróci Klientowi koszty przesyłki z ograniczeniem do najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi za wady towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 i następne.

 

§8 GWARANCJA

Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 2. Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 7. Jeśli Klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów związanych z wybranym sposobem dostawy.

 

§10 UPRAWNIENIA KLIENTA

Niniejszy regulamin nie narusza uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia w każdym czasie.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedający nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.rottlove.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem określonym w §1 ust. 2.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 1.07.2015r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl